Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

 • De facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders op de factuur vermeld.
 • Bij betaling dmv overschrijving, zal deze binnen de acht kalenderdagen na de facturatiedatum uitgevoerd worden.
 • Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtsweze en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, en een interest van 10% op jaarbasis.
 • Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de acht dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.
 • De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.
 • Klachten inzake zichtbare gebreken moeten worden ingeroepen binnen de acht dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de zes maanden na de levering.
 • Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs, alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.
 • Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de firma “Frank De Vylder G.C.V.” zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.
 • De klant is steeds verantwoordelijk voor schade t.a.v. goederen van derden die geleden worden ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de plaatsen, waar door de firma “Frank De Vylder G.C.V.” wordt gewerkt, verbieden voor derde personen.
 • Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen, tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken worden uitgevoerd aan voorgemelde prijs.
 • Een tarief van € 46,00/u excl. btw wordt aangerekend bij normale karweien, een tarief van € 56,00/u excl. btw zal gerekend worden bij risicovolle werkzaamheden ; Werken met fecaliën, werken met gevaarlijke stoffen zoals zuren en basen, werken met schadelijke stoffen, werken op grote hoogtes, brandgevaarlijke werken --> de lijst van deze risicovolle werken kan steeds aangepast worden, de cliënt zal hiervan steeds op voorhand van op de hoogte gebracht worden.
 • Er wordt een standaardtarief voor verplaatsingsonkosten van € 20,00 excl. btw gevraagd binnen een straal van 20km vanaf ‘Kroonstraat 65-2140 Borgerhout’ (“Google Maps” zal hiervoor als referentie gelden), bij verdere verplaatsingen zal hiervoor een extra van € 0,75/km gerekend worden.
 • Vanwege de specifieke aard/aanbod van onze firma, d.w.z. ‘kleine karweien’, zal er steeds een startsaldo van twee werkuren aangerekend worden, ongeacht de reële arbeidsduur, en dit vermeerderd met de standaard verplaatsingsonkosten.
 • Wanneer er een btw-tarief van 6% gehanteerd wordt, is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om het bijgevoegde wettigingsformulier binnen de twee weken terug te bezorgen aan de firma, bij ingebrekestelling zal er alsnog aan 21% worden gefactureerd.
 • Tenzij anders afgesproken, zal het materiaal steeds door onze firma aangekocht worden bij de specifiek gespecialiseerde leveranciers.
 • Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
 • AI onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of dienst verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.
 • De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.